Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người một tháng phân theo thành thị, nông thôn
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Phân tổ Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 16 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 6 Đã chọn

Tìm kiếm

Thành thị, nông thôn Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 3 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
Cập nhật lần cuối
15/07/2021
Ngày tạo
15/07/2021
Ma trận
V11.46