Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người một tháng giữa nhóm thu nhập cao nhất so với nhóm thu nhập thấp nhất theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn, phân theo giới tính chủ hộ và phân theo vùng
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Phân tổ Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 11 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 9 Đã chọn

Tìm kiếm

Chênh lệch Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 3 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
Ma trận
V11.32