Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá hiện hành của một số nước và vùng lãnh thổ
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Quốc gia, vùng lãnh thổ Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 142 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 20 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Đơn vị tính
Đô la Mỹ
Cập nhật lần cuối
04/08/2021
Ngày tạo
04/08/2021
Nguồn
http:\\www.worldbank.org - World Development Indicatior database.
Ma trận
V12.04