Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Giá trị Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 2 Đã chọn

Tìm kiếm

Loại hình dịch vụ Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 8 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 18 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
Triệu đô la Mỹ
Ma trận
V08.20