Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Trị giá và cơ cấu Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 2 Đã chọn

Tìm kiếm

Khu vực kinh tế và nhóm hàng Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 9 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 28 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
Triệu đô la Mỹ; %
Ma trận
V08.10