Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và theo địa phương
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Hạng và địa phương Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 73 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 15 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
Chợ
Ma trận
V08.04