Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Chỉ tiêu Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 1 Đã chọn

Tìm kiếm

Loại thu Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 21 Đã chọn

Tìm kiếm

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 5 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
%
Cập nhật lần cuối
20/12/2023
Ngày tạo
20/12/2023
Ma trận
V03.14