Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 phân theo quy mô vốn và theo ngành kinh tế
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Ngành kinh tế Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 100 Đã chọn

Tìm kiếm

Quy mô vốn Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 9 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
Doanh nghiệp
Cập nhật lần cuối
05/08/2023
Ngày tạo
05/08/2023
Ma trận
V05.28