Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động phân theo vùng và phân theo giới tính
Đánh dấu lựa chọn của bạn và chọn giữa bảng trên màn hình và định dạng tập tin. Thủ thuật đánh dấu

Với những biến đánh dấu Chọn ít nhất một giá trị bạn cần phải chọn ít nhật một giá trị

Năm Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 13 Đã chọn

Tìm kiếm

Vùng Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 7 Đã chọn

Tìm kiếm

Tỷ lệ Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 2 Đã chọn

Tìm kiếm

Giới tính Chọn ít nhất một giá trị

Tổng số 3 Đã chọn

Tìm kiếm


Số ô dữ liệu đã chọn(maximum number allowed is 100.000)

Hiển thị trên màn hình bị giới hạn bởi 1.000 dòng và 30 cột


Số ô đã chọn vượt quá giới hạn cho phép

Thông tin

Thống kê chính thức
Không
Đơn vị tính
%
Ma trận
V02.71